Menu

Policlinica

IN CONTRACT CU CAS IASI
Gratuit cu bilet de trimitere

Spitalizare de zi

IN CONTRACT CU CAS IASI
Gratuit cu bilet de trimitere

Fise auto

Gata in timp record !

Legea drepturilor pacientului – legea 46/2003

Legea nr. 46/2003

Legea drepturilor pacientului

 

Legea drepturilor pacientului

 

Capitolul 1 – Dispozitii generale

Art. 1

In sensul prezentei legi:

a)prin pacient se intelege persoana sanatoasa sau bolnava care utilizeaza serviciile de

sanatate;

b) prin discriminare se intelege distinctia care se face intre persoane aflate in situatii similare pe

baza rasei, sexului, varstei, apartenentei etnice, originii nationale sau sociale, religiei, optiunilor

politice sau antipatiei personale;

c)prin ingrijiri de sanatate se intelege serviciile medicale, serviciile comunitare si serviciile

conexe actului medical;

d) prin interventie medicala se intelege orice examinare, tratament sau alt act medical in scop

de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare;

e) prin ingrijiri terminale se intelege ingrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament

disponibile, atunci cand nu mai este posibila imbunatatirea prognozei fatale a starii de boala,

precum si ingrijirile acordate in apropierea decesului.

Art. 2

Pacientii au dreptul la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune, in

conformitate cu resursele umane, financiare si materiale.

Art. 3

Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare. Capitolul 2 –

Dreptul pacientului la informatia medicala

Art. 4

Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la

modul de a le utiliza.

Art. 5

(1)Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor

de servicii de sanatate.

(2)Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie

sa le respecte pe durata spitalizarii.

Art. 6

Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale

propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile

propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale,

precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.

Art. 7

Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile

prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.

Art. 8

Informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea

terminologiei de specialitate; in cazul in care pacientul nu cunoaste limba romana, informatiile i

se aduc la cunostinta in limba materna ori in limba pe care o cunoaste sau, dupa caz, se va

cauta o alta forma de comunicare.

Art. 9

Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana

care sa fie informata in locul sau.

Art. 10

Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si

tratament, cu

acordul pacientului.

Art. 11

Pacientul are dreptul de a cere si de aobtine o alta opinie medicala.

Art. 12

Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor,

diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.

Capitolul 3 – Consimtamantul pacientului privind interventia medicala Art. 13

Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris,

raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie

explicate

pacientului.

Art. 14

Cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de

urgenta,

personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a

vointei

acestuia.

Art. 15

In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul

reprezentantului

legal nu mai este necesar.

Art. 16

In cazul in care se cere consimtamantul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat

in procesul de luare a deciziei atat cat permite capacitatea lui de intelegere. Art. 17

(1) In cazul in care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este in interesul

pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamantul, decizia este declinata

unei comisii de arbitraj de specialitate. (2) Comisia de arbitraj este constituita din 3 medici

pentru pacientii internati in spitale si din 2 medici pentru pacientii din ambulator.

Art. 18

Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor

produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a

tratamentului cu care acesta este de acord.

Art. 19

Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical

clinic si la cercetarea stiintifica. Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu

sunt capabile sa isi exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtamantului de la reprezentantul

legal si daca cercetarea este facuta si in interesul pacientului.

Art. 20Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara consimtamantul

sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si

evitarii suspectarii unei culpe medicale.

Capitolul 4 – Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului Art. 21

Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul,

tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.

Art. 22

Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da

consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.

Art. 23

In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati

in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatorie.

Art. 24

Pacientul are acces la datele medicale personale.

Art. 25

(1)Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in

care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si

numai cu consimtamantul pacientului.

(2)Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru

sanatatea publica.

Capitolul 5 – Drepturile pacientului in domeniul reproducerii Art. 26

Dreptul femeii la viata prevaleaza in cazul in care sarcina reprezinta un factor de risc major si

imediat pentru viata mamei.

Art. 27

Pacientul are dreptul la informatii, educatie si servicii necesare dezvoltarii unei vieti sexuale

normale si sanatatii reproducerii, fara nici o discriminare.

Art. 28

(1)Dreptul femeii de a hotari daca sa aiba sau nu copii este garantat, cu exceptia cazului

prevazut la art.

26.

(2)Pacientul, prin serviciile de sanatate, are dreptul sa aleaga cele mai sigure metode privind

sanatatea reproducerii.

(3)Orice pacient are dreptul la metode de planificare familiala eficiente si lipsite de riscuri.

(1) In cazul in care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de

tratament care sunt disponibile in numar limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor

medicale.

(2)Criteriile medicale privind selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament se

elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii si Familiei in termen de 30 de zile de la data intrarii in

vigoare a prezentei legi si se aduc la cunostinta publicului.

Art. 30

(1) Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai daca exista conditiile de

dotare necesare si personal acreditat.

(2)Se excepteaza de la prevederile alin. (1) cazurile de urgenta aparute in situatii extreme.

Art. 31

Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate.

Art. 32

Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de

sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor,

mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial.

Art. 33

Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din

afara spitalului.

Art. 34

(1)Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul

nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa il recompenseze altfel decat

prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective.

(2)Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost ingrijit plati suplimentare sau donatii,

cu respectarea legii.

Art. 35

(1)Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate

sau pana la vindecare.

(2)Continuitatea ingrijirilor se asigura prin colaborarea si parteneriatul dintre diferitele unitati

medicale publice si nepublice, spitalicesti si ambulatorii, de specialitate sau de medicina

generala, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. Dupa externare pacientii

au dreptul la serviciile comunitare disponibile.

Art. 36

Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta

stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu.

Capitolul 7 – Sanctiuni

Art. 37

Nerespectarea de catre personalul medico-sanitar a confidentialitatii datelor despre pacient si a

confidentialitatii actului medical, precum si a celorlalte drepturi ale pacientului prevazute in

prezenta lege atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, conform

prevederilor legale.

Capitolul 8 – Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 38

(1)Autoritatile sanitare dau publicitatii, anual, rapoarte asupra respectarii drepturilor pacientului,

in care se compara situatiile din diferite regiuni ale tarii, precum si situatia existenta cu una

optima.

(2)Furnizorii de servicii medicale sunt obligati sa afiseze la loc vizibil standardele proprii in

conformitate cu normele de aplicare a legii.

(3) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Sanatatii si

Familiei elaboreaza normele de aplicare a acesteia, care se publica in Monitorul Oficial al

Romaniei, Partea I.

(4)Art. 39

Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei,

Partea I. Art. 40

La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. 78, 108 si 124 din Legea nr.3/1978

privind asigurarea sanatatii populatiei, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din 10 iulie

1978, precum si orice alte dispozitii contrare. Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta

din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art.74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

NORME

de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

Art. 1. – Unitatile sanitare, denumite in continuare unitati, furnizori de servicii medicale, atat

din sectorul public, cat si din cel privat, care acorda ingrijiri de sanatate sau ingrijiri terminale

si in care sunt efectuate interventii medicale, au obligatia de a furniza pacientilor informatii

referitoare la:

a) serviciile medicale disponibile si modul de acces la acestea;

b) identitatea si statutul profesional al salariatilor din cadrul unitatii sanitare, furnizor de servicii

medicale;

c) regulile pe care trebuie sa le respecte pe durata internarii in unitati cu paturi;

d) starea de sanatate;

e) interventiile medicale propuse;

f) riscurile potentiale ale fiecarei proceduri care urmeaza a fi aplicata;

g) alternativele existente la procedurile propuse;

h) date disponibile rezultate din cercetari stiintifice si activitati de inovare tehnologica

referitoare la diagnosticul si tratamentul afectiunii pacientului;

i) consecintele neefectuarii tratamentului si ale nerespectarii recomandarilor medicale;

j) diagnosticul stabilit si prognosticul afectiunilor diagnosticate.

Art. 2. – (1) Unitatile trebuie sa asigure accesul egal al pacientilor la ingrijiri medicale, fara

discriminare pe baza de rasa, sex, varsta, apartenenta etnica, origine nationala, religie, optiune

politica sau antipatie personala.

(2)Fiecare unitate trebuie sa cuprinda in regulamentul propriu de organizare si

functionare prevederi referitoare la obligatia personalului angajat privind dreptul

pacientilor la respect ca persoane umane.

Art. 3. – Unitatile trebuie sa utilizeze toate mijloacele si resursele disponibile pentru asigurarea

unui inalt nivel calitativ al ingrijirilor medicale.

Art. 4. – In situatia in care interventiile medicale sunt refuzate de catre pacienti care isi asuma

in scris raspunderea pentru decizia lor, acestora trebuie sa li se explice consecintele refuzului

sau opririi actelor medicale.

Art. 5. – In situatia in care este necesara efectuarea unei interventii medicale unui pacient care

nu isi poate exprima vointa, personalul medical poate deduce acordul acestuia dintr-o exprimare

anterioara a vointei, daca aceasta este cunoscuta.

Art. 6. – (1) In situatia in care pentru efectuarea unei interventii medicale se solicita

consimtamantul reprezentantului legal al pacientului, acesta trebuie sa fie implicat in adoptarea

deciziei, in limitele capacitatii sale de intelegere.

(2) In situatia in care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este in

interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamantul, unitatile

au obligatia efectuarii in cel mai scurt timp posibil a demersurilor pentru constituirea

comisiei de arbitraj de specialitate, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Art. 7. – (1) Fotografierea sau filmarea pacientilor in unitati, in cazurile in care imaginile sunt

necesare pentru stabilirea diagnosticului si a tratamentului sau pentru evitarea suspectarii unei

culpe medicale, se efectueaza fara consimtamantul acestora.

(2) In toate situatiile care nu sunt prevazute la alin. (1) unitatile sunt obligate sa asigure

obtinerea consimtamantului scris pacientului, prin completarea formularului „Acordul pacientului

privind filmarea/fotografierea in incinta unitatii sanitare“, prevazut in anexa nr. 1 la prezentele

norme.

Art. 8. – (1) Participarea la activitati de cercetare stiintifica medicala a persoanelor care nu

sunt capabile sa isi exprime vointa poate fi realizata numai dupa obtinerea consimtamantului

reprezentantilor legali si numai in situatia in care cercetarea respectiva este efectuata si in

interesul pacientului.

(2)Acordul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale la invatamantul medical si se

exprima in scris, prin completarea formularului „Acordul pacientului/reprezentantului legal

privind participarea la invatamantul medical“, prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme.

Art. 9. – (1) Unitatile trebuie sa asigure accesul neingradit al pacientilor la datele

medicale personale.

(2)Solicitarea privind comunicarea datelor medicale personale se adreseaza institutiei

medicale in scris, prin completarea formularului „Solicitare privind comunicarea documentelor

medicale personale“, prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme.

(3)Eliberarea copiilor documentelor medicale solicitate se face de catre unitatile

sanitare in termen de maximum 48 de ore de la inregistrarea solicitarii.

(4)Eliberarea copiilor documentelor medicale solicitate se face dupa completarea de catre

pacient a formularului „Declaratie privind comunicarea documentelor medicale personale“,

prevazut in anexa nr. 4 la prezentele norme.

Art. 10. – (1) In situatiile in care se solicita informatii cu caracter confidential, unitatile au

obligatia sa asigure respectarea cadrului legal privind furnizarea acestora.

(2) In situatiile in care datele referitoare la viata privata, familiala a pacientilor influenteaza

pozitiv stabilirea diagnosticului, tratamentul sau ingrijirile acordate, unitatile le pot utiliza, dar

numai cu consimtamantul acestora, fiind considerate exceptii cazurile in care pacientii

reprezinta pericole pentru ei insisi sau pentru sanatatea publica.

Art. 11. – (1) La internare sau pe parcursul furnizarii serviciilor de sanatate, dupa caz, medicul

curant are obligatia sa aduca la cunostinta pacientului faptul ca are dreptul de a cere sa nu fie

informat in cazul in care informatiile medicale prezentate i-ar cauza suferinta, precum si dreptul

de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau.

(2)Acordul pacientului privind desemnarea persoanelor care pot fi informate despre starea sa

de sanatate, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale

se exprima in scris, prin completarea formularului „Acordul pacientului privind comunicarea

datelor medicale personale“, prevazut in anexa nr. 5 la prezentele norme.

Art. 12. – In situatiile in care sarcina reprezinta un factor de risc major si imediat pentru

sanatatea femeii gravide, se acorda prioritate salvarii vietii mamei.

Art. 13. – In asigurarea serviciilor din domeniul sanatatii reproducerii, unitatile trebuie sa

asigure conditiile necesare alegerii de catre pacienti a celor mai sigure metode din punct de

vedere al eficientei si lipsei de riscuri.

Art. 14. – (1) Unitatile au obligatia de a asigura efectuarea de interventii medicale asupra

pacientului numai daca dispun de dotarile necesare si de personal acreditat.

(2) Interventiile medicale asupra pacientului pot fi efectuate in absenta conditiilor prevazute la

alin. (1) numai in cazuri de urgenta aparute in situatii extreme.

Art. 15. – Unitatile pot asigura, la cererea pacientului sau a familiei acestuia, cadrul adecvat in

care acesta poate beneficia de sprijinul familiei si al prietenilor, de suport spiritual si material pe

tot parcursul ingrijirilor medicale.

Art. 16. – (1) La cererea pacientilor internati, unitatile cu paturi trebuie sa asigure conditiile

necesare pentru obtinerea de catre acestia a altor opinii medicale, precum si pentru acordarea

de servicii medicale de catre medici acreditati din afara unitatii.

(2)Plata serviciilor medicale acordate pacientilor internati de catre medicii prevazuti la alin. (1)

se efectueaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

ANEXA Nr. 1

Acordul pacientului privind filmarea/fotografierea in incinta unitatii sanitare

Subsemnatul, …………………….., cod numeric personal ……………., imi exprim acordul de a fi

filmat/

(numele si prenumele pacientului)

fotografiat in incinta unitatii medicale in scopuri care le exclud pe cele medicale, aceasta fiind

dorinta mea, pe care mi-o exprim in deplina cunostinta de cauza.

X ……………………………… Data ……………../……………../……………………

(semnatura pacientului care isi exprima acordul pentru filmare/fotografiere)

Subsemnatul, …………………………………….., medicul in grija caruia se afla pacientul, sunt de

acord ca

acesta sa fie filmat/fotografiat in incinta unitatii medicale, acest fapt nefiind de natura a

dauna pacientului.

X …………………………..

….

Data …………..

/…………….

.

/…………………..

.

(semnatura medicului care ingrijeste pacientul)

ANEXA Nr. 2

Acordul pacientului/reprezentantului legal privind participarea la invatamantul medical

Subsemnatul, ……………., cod numeric personal ……………, imi exprim acordul de a participa

(numele si prenumele pacientului)

la invatamantul medical si pentru ca informatiile de specialitate despre starea mea de sanatate

sa fie folosite in procesul de invatamant, aceasta fiind dorinta mea, pe care mi-o exprim in

deplina cunostinta de cauza.

Subsemnatul, ………………. cod numeric personal ………., in calitate de reprezentant legal al

(numele si prenumele reprezentantului legal)

pacientului ⃰………………………………….., imi exprim acordul pentru participarea acestuia la

invatamantul

medical si pentru ca informatiile de specialitate despre starea sa de sanatate sa fie folosite in

procesul de invatamant, aceasta fiind dorinta mea, pe care mi-o exprim in deplina cunostinta de

cauza.

X ……………………………… Data ……………../……………../……………………

(semnatura pacientului/reprezentantului legal care isi exprima acordul pentru

participarea la invatamantul medical)

______

* Se completeaza in cazul minorilor sau majorilor fara discernamant, precum si in cazul

majorilor cu pierdere temporara a capacitatii de exercitiu.

ANEXA Nr. 3

Solicitare privind comunicarea documentelor medicale personale

Catre ………………………………………………………………

(denumirea institutiei medicale)

Subsemnatul, ……………………., cod numeric personal ………………………, va solicit prin

(numele si prenumele pacientului)

prezenta sa imi furnizati, in copie, urmatoarele documente medicale referitoare la starea mea de

sanatate si la actele medicale efectuate:

Subsemnatul, ……………………., cod numeric personal …………………….., in calitate de

(numele si prenumele reprezentantului legal)

reprezentant legal al pacientului ⃰……………………………, va solicit prin prezenta sa imi furnizati, in

copie,

urmatoarele (numele si prenumele pacientului)

documente medicale referitoare la starea sa de sanatate si la actele medicale efectuate:

_______

⃰In cazul minorilor, majorilor fara discernamant si a majorilor cu pierdere temporara a

capacitatii de

exercitiu.

Subsemnatul, ……………………, cod numeric personal …………….., in calitate de imputernicit

(numele si prenumele imputernicitului)

al pacientului ⃰……………………………………………., va solicit prin prezenta sa imi furnizati, in copie,

urmatoarele documente medicale

(numele si prenumele pacientului)

referitoare la starea sa de sanatate si la actele medicale efectuate:

⃰Se anexeaza acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale.

Documente medicale solicitate in copie:

1.

2.

X

………………………………

Data ……………..

/…………….

.

/…………………..

.

(semnatura persoanei care a solicitat documentele medicale)

ANEXA Nr. 4

Declaratie privind comunicarea documentelor medicale

personale

Subsemnatul, …………………………, cod numeric

personal ………………………….. , declar ca miau fost

inmanate in urma solicitarii mele adresate institutiei

medicale …………………………………………..

copii

ale

urmatoarelor documente:

(denumirea institutiei medicale)

Documente medicale inmanate in copie

1.

2.

X ……………………………… Data ……………../……………../……………………

(semnatura persoanei care a primit copii ale documentelor medicale)

ANEXA Nr. 5

Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale

Subsemnatul, ………………………, cod numeric personal …………………., imi exprim acordul

(numele si prenumele pacientului)

ca informatiile despre starea mea de sanatate si datele mele medicale sa fie comunicate catre

persoanele enumerate mai jos, aceasta fiind dorinta mea, pe care mi-o exprim in deplina

cunostinta de cauza.

Subsemnatul, …………………….., cod numeric personal ………………………, in calitate de

(numele si prenumele reprezentantului legal)

reprezentant legal al pacientului ⃰…………………………………………, imi exprim acordul ca

informatiile

despre starea acestuia de sanatate si datele sale medicale sa fie comunicate catre

persoanele enumerate mai jos, aceasta fiind dorinta mea, pe care mi-o exprim in deplina

cunostinta de cauza.

Numele si prenumele persoanei/

persoanelor indicate de pacient/reprezentant

legal

1.

2.

Calitatea persoanei

(grad de rudenie/alta relatie)

X ……………………………… Data ……………../……………../……………………

(semnatura pacientului/reprezentantului legal care isi exprima acordul pentru comunicarea

datelor medicale personale ale pacientului reprezentat)

Am retras accesul la datele cu caracter confidential privind starea mea de sanatate

domnului/doamnei

……………………………… .

X ……………………………… Data ……………../……………../……………………

(semnatura pacientului/reprezentantului legal care isi exprima retragerea acordului pentru

comunicarea datelor medicale)

⃰Se completeaza in cazul minorilor sau al majorilor fara discernamant, precum si in cazul

majorilor cu pierdere temporara a capacitatii de exercitiu.

FAQ

De ce pro LIFE ?

Policlinica Pro Life Clinics a fost infiintata in februarie 2009 din dorinta de a acoperi nevoile din ce in ce mai mari ale pacientilor pentru servicii medicale de calitate si de oferi o alternativa pentru serviciile medicale oferite de ambulatoriile integrate ale spitalelor de stat.

Sunteti in contract cu casa de asigurari ?

Da, suntem in contract cu CAS Iasi inca din anul 2009.

Ce servicii oferiti ?

Ambulatoriu clinic de specialitate

Spitalizare de zi

Fise medicale / fise auto / fise port-arma

Oferiti consultatii gratuite ?

Daca sunteti asigurat si va prezentati cu cardul de sanatate si cu bilet de trimitere de la medicul de familie puteti benedicia de consultatii gratuite.

Internarea de zi este gratuita ?

Da, daca sunteti asigurat si va prezentati cu cardul de sanatate si cu bilet de trimitere de la medic. Va recomandam sa aveti la dumneavoastra si dosarul cu istoricul medical.

In cat timp este gata o fisa auto ?

In cel mai scurt timp respectiv in maxim 2 ore.